Aum Shatih Shantih Shantih


Nanda M Das
AUM SHANTIH SHANTIH SHANTIH
36″ x 30″
Acrylic on canvas
2010